Historia i działania do 2015r.

W dniach 21-25 i 28-29.05.2012r., w trakcie wszystkich 7 części Walnego Zgromadzenia Członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostały złożone przez członków tej spółdzielni wnioski o podjęcie inicjatywy i wyrażenie pisemnego sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.  Projekt ten w art. 37 ust. 3 przewidywał tworzenie z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych już po ustanowieniu w budynku odrębnej własności jednego lokalu, a nie, jak dotychczas, z woli większości właścicieli lokali liczonej wg wielkości udziałów. W przypadku przyjęcia ww. nowelizacji przez Sejm RP członkowie spółdzielni mieszkaniowych zostaliby pozbawieni prawa decydowania o sposobie zarządzania ich majątkiem, co stanowiłoby naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony własności prywatnej obywateli. W związku z powyższym grupa członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej utworzyła w dn. 04.06.2012r. Zespół Inicjatywny, którego przedstawiciele w czerwcu 2012r. przeprowadzili w zasobach mieszkalnych akcję pozyskiwania podpisów w ramach sprzeciwu wobec przedmiotowej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W dniu 10.07.2012r., w przeddzień obrad Sejmu, przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego przekazali Marszałkowi Sejmu RP Pani Ewie Kopacz pismo i prawie 5000 głosów sprzeciwu członków Fordońskiej SM wobec wniesionego do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pisma informujące zostały skierowane do wszystkich klubów poselskich. Przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego odbyli kilkanaście spotkań z przedstawicielami władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie Bydgoszczy oraz w klubach parlamentarnych w Sejmie. Sprzeciw wobec przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy i jego poparcie przez członków spółdzielni Zespół Inicjatywny prezentował również w lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. Praca członków Zespołu Inicjatywnego przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do wycofania przedmiotowego projektu z Sejmu.

Kolejny projekt, praktycznie tożsamy z poprzednim, został we wrześniu 2012r. skierowany przez grupę posłów PO pod obrady Sejmu. Wraz z nim trafiły do laski marszałkowskiej dwa inne projekty autorstwa posłów PiS i SLD. W  tracie pierwszego czytania projekty zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Należy podkreślić, że i w tym przypadku projekt posłów PO został oprotestowany przez spółdzielców. Duży udział w tych działaniach miał Zespół Inicjatywny Członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W grudniu 2012r. Zespół Inicjatywny wystąpił z pismem do posłanki Lidii Staroń oraz indywidualnie do wszystkich posłów Sejmu RP  z apelem o zaprzestanie przez Sejm RP działań zmierzających do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Na przełomie roku 2012/2013, przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego odbyli kilkanaście spotkań z posłami w ich biurach na terenie regionu kujawskiego, a styczniu bieżącego roku wzięli udział w spotkaniach z posłami wszystkich ugrupowań politycznych w siedzibach ich klubów na terenie Sejmu. W spotkaniach na terenie Sejmu przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego byli wspierani przez członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Inowrocławia, przy merytorycznym zaangażowaniu członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Powyższe stanowiło zaczyn do powołania w dniu 19 lutego 2013r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Bydgoszczy

Wśród członków założycieli znaleźli się przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz członkowie spółdzielni mieszkaniowych z Bydgoszczy i Inowrocławia. Stowarzyszenie powstało jako potrzebna reakcja środowiska członków spółdzielczości mieszkaniowej na projekty ustaw w Sejmie RP,  zakładające likwidacje spółdzielczości.

Na prezesa stowarzyszenia został wybrany Pan Jan Chabowski – członek FSM z Osiedla Tatrzańskiego.

24 czerwca 2013r. w Warszawie odbyło się wysłuchanie publiczne, przeprowadzone przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Przedstawiciele spółdzielni z całej Polski spotkali się, aby wyrazić swoje zdanie na temat projektów spółdzielczych ustaw.

Do wystąpienia publicznego zgłosiło się ok. 1400 osób, z czego prawie 1300 reprezentujących spółdzielczość mieszkaniową z całego kraju. Część z nich (140) zdążyła przedstawić swoje wystąpienia, na które każda osoba miała tylko 3 minuty. Pozostali  złożyli pisemne stanowiska i propozycje. W trakcie wysłuchania publicznego, z mównicy sejmowej skorzystało piętnaście osób reprezentujących spółdzielczość mieszkaniową z Bydgoszczy, w tym przedstawiciele stowarzyszeń: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowych i Stowarzyszenia „My Bydgoszczanie”.

Stowarzyszenie brało i bierze aktywny udział praktycznie we wszystkich konferencjach i spotkaniach dotyczących spółdzielczości na terenie całego kraju, m.in.:

  • w zorganizowanym we Włocławku w dniu 18.06.2013r. spotkaniu spółdzielców z posłami oraz przedstawicielami organów samorządowych regionu kujawsko-pomorskiego;
  • w podobnym spotkaniu na terenie Torunia, w którym poza posłami z regionu kujawsko-pomorskiego, wziął udział Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – poseł Marek Gos;
  • w konferencji, zorganizowanej w dniu 16.01.2014r. w Łodzi przez Ruch Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych;
  • w I Nadbałtyckiej Konferencji Spółdzielczości Mieszkaniowej w dniu 11 lipca 2014r. w Gdańsku;
  • W konferencji spółdzielców nt.: „Spółdzielnia mieszkaniowa jako przedsiębiorstwo synergicznie współpracujące z władzami i samorządami lokalnymi – aktualne uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne oraz dalsze perspektywy rozwoju”- Katowice, 25.03.2015r
  • w kolejnym spotkaniu przedstawicieli spółdzielczości województwa kujawsko-pomorskiego i województw sąsiednich z Markiem Gosem posłem na Sejm RP, Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – Toruń, 15.04.2015r.

Konferencje organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych

W dniu 14 maja 2014r.  w auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się Forum Spółdzielcze Regionu Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych.

Forum wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich branż spółdzielczych z województwa kujawsko-pomorskiego, posłowie i europosłowie naszego regionu, prezydenci i burmistrzowie miast z województwa oraz przedstawiciele najwyższych władz organizacji spółdzielczych. Wśród uczestników Forum przeważali przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej

Licznie zabierający głos przedstawiciele środowisk i organizacji spółdzielczych z szerokim uzasadnieniem wyrazili swój sprzeciw i obawy związane ze sposobem prowadzenia przez Sejm RP prac nad ustawami dotyczącymi spółdzielczości i proponowanymi w nich zapisami.

O wadze poruszanej w trakcie Forum problematyki świadczyło to, że w trakcie debaty sięgnięto do zasad funkcjonowania tego sektora gospodarki w innych krajach Unii Europejskiej oraz obowiązującego w tym zakresie prawa. Udało się zainteresować tym tematem obecnych na Forum posłów Parlamentu Europejskiego, którzy również zabrali głos w tej kwestii. Pomysł zyskał poparcie przedstawicieli branż spółdzielczych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obecnych na Forum posłów Parlamentu Europejskiego. Kolejny krok należał do naczelnego organu samorządu spółdzielczego w Polsce – Krajowej Rady Spółdzielczej, która przygotowała projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego. Podstawą projektu jest zapewnienie zgodności prawa spółdzielczego każdego z państw oraz prawa spółdzielczego na poziomie Unii Europejskiej z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi w interesie całej europejskiej gospodarki. Przyjęcie rozporządzenia przez Radę Unii Europejskiej uwarunkowane jest rozpoczęciem i przeprowadzeniem stosownej procedury w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej i zebraniem wymaganej liczby deklaracji poparcia (milion ogółem, w tym wymagana liczba minimalna w co najmniej 7 państwach członkowskich). Dla Polski minimalna liczba osób składających podpis pod inicjatywą wynosi 38 250. Organizatorzy inicjatywy nie muszą zbierać deklaracji poparcia we wszystkich 28 państwach członkowskich. Muszą jednak zgromadzić minimalną liczbę deklaracji z co najmniej 7 państw członkowskich.

Uczestnicy FORUM zostali zapoznani z treścią przygotowanej przez organizatorów Forum petycji, skierowanej do najwyższych władz państwowych RP. Podpisana przez obywateli petycja wraz pismami przewodnimi została wysłana do Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP i Premiera RP. Wysłane materiały zostały przez adresatów przekazane do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Pod petycją podpisały się 3 122 osoby.

W dniu 07 września 2015r. o godz. 11:00 w Dworze Artusa w Toruniu odbędzie się II Forum Spółdzielcze Regionu Kujawsko – Pomorskiego. Gospodarzem spotkania jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych i przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej województwa.

Do udziału w tym spotkaniu zaproszeni zostaną spółdzielcy i sympatycy spółdzielczości – przedstawiciele wszystkich branż spółdzielczych z województwa kujawsko-pomorskiego i innych regionów kraju, senatorowie i posłowie do Sejmu RP oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego. Wśród uczestników spotkania nie zabraknie również przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych województwa oraz kandydatów na posłów, startujących z list województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnikom spotkania, w tym mediom, chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę dla lokalnej i krajowej gospodarki pełni spółdzielcza forma gospodarowania oraz na najistotniejsze problemy i potrzeby z jakimi spółdzielnie różnych branż spotykają się w bieżącej działalności. Osobom, które decydują lub będą po najbliższych wyborach decydować w ławach poselskich o losach polskiej spółdzielczości chcemy przedstawić oczekiwania członków spółdzielni w zakresie tworzenia prawa przyjaznego dla spółdzielczości, spełniającego niezbędne warunki do jej funkcjonowania i rozwoju.